Onderzoek naar bekendheid met DCD

Geachte orthopedagoog,

Hierbij willen wij uw medewerking vragen voor een onderzoek naar de bekendheid van de stoornis Developmental Coordination Disorder (DCD). Het onderzoek wordt uitgevoerd door de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Centrum voor Bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen. Vorig jaar heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden naar de bekendheid van zorgprofessionals, ouders, en leerkrachten met DCD en het huidige onderzoek is bedoeld als uitbreiding hiervan. Hiervoor zijn wij op zoek naar orthopedagogen. Mocht u vorig jaar aan het onderzoek hebben deelgenomen en dus de vragenlijst al hebben ingevuld, dan verzoeken wij u om dit niet nogmaals te doen.

DCD is een stoornis die voorkomt bij kinderen vanaf 5 jaar. Doordat DCD grote gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van een kind is herkenning, doorverwijzing en behandeling van groot belang. Ook u als orthopedagoog kan te maken krijgen met kinderen met DCD. Wanneer u niet of nauwelijks bekend bent met DCD, is uw deelname ook van groot belang. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe richtlijn omtrent diagnostisering en behandeling van DCD. Om de richtlijn zo goed mogelijk te kunnen implementeren in de praktijk is het belangrijk om te weten welke kennis er op dit moment is omtrent DCD, zodat daarop kan worden ingespeeld, indien nodig. Met uw medewerking willen wij middels dit onderzoek erachter komen in hoeverre de stoornis DCD bekend is onder orthopedagogen.

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en de gevraagde gegevens zullen volledig anoniem worden verwerkt. Het onderzoek betreft een online vragenlijst die u in de onderstaande link kunt vinden. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4Z4rSLIDGjuRoGh

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via DCDonderzoek@rug.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het onderzoeksteam:

Dr. Suzanne Houwen (Basiseenheid Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen)

Dr. Marina Schoemaker (Centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG/Rijksuniversiteit Groningen)

Kristel Klomp (BA student Orthopedagogiek)

Michelle Veldkamp (BA student Orthopedagogiek)

Alisha Kollmer (BA student Orthopedagogiek)

RuG)

Dyslexieprotocollen

Naar aanleiding van de eerdere berichtgeving omtrent de in het dyslexie protocol voor het voortgezet onderwijs gestelde bekwaamheids- en bevoegdheidseisen inzake het stellen van de diagnose dyslexie en het afgeven van de daarbij behorende verklaring het volgende:

Uit alle informatie die we van de ministeries van O,C & W en VWS hebben ontvangen is nergens gebleken dat deze handelingen exclusief zijn voorbehouden aan mensen die hetzij lid zijn van het NIP / NVO en/of BIG geregistreerd gz-psycholoog zijn.

Iedere afgestudeerde orthopedagoog / klinisch pedagoog zou derhalve indien het binnen zijn / haar competentie ligt de handelingen mogen verrichten inzake de diagnose dyslexie en vervolgens, indien na onderzoek dyslexie is vastgesteld, de verklaring van dyslexie mogen afgeven.(Bron: B3)

Studiekeuze 123

Drempelvrij voor mensen met een functionele beperking

Een overzicht van ruim 2.500 opleidingen in het hoger onderwijs, dat ook toegankelijk is voor mensen met een functionele beperking, zoals een visuele beperking, dyslexie of autisme. De unieke website Studiekeuze123.nl is al jaren dé autoriteit op het vlak van onafhankelijke, kwalitatieve opleidingsinformatie. (meer…)

Accreditatieprocedure

De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA.
De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de opgestelde beoordelingscriteria, beschreven in de artikelen in de hoofdstukken IV en V van dit accreditatiereglement.

De kosten voor een accreditatieaanvraag zijn na te lezen op de website.

Het bedrag van de accreditatieaanvraag wordt jaarlijks geïndexeerd.

In de bijlage treft u meer informatie over het accreditatiereglement.

Bijlage: accreditatie-procedure-2012