Een orthopedagoog of klinisch pedagoog-BOKA moet voldoen aan de eisen van een geëigende vooropleiding. Bovendien is het uitgangspunt van BOKA dat orthopedagogen zich blijvend in hun vak op de hoogte dienen te houden van de nieuwste wetenschappelijke theorieën en ontwikkelingen. Daartoe heeft BOKA gekozen voor een registratiesysteem dat gekoppeld is aan voortdurende beroepsmatige scholing en vorming. Orthopedagogen en klinisch pedagogen die aan deze vereisten voldoen kunnen in aanmerking komen voor registratie als orthopedagoog- of klinisch pedagoog-BOKA. Alleen orthopedagogen die aangesloten zijn bij onze organisatie mogen zich orthopedagoog-BOKA noemen.

BOKA is dus een waarborg voor een goede orthopedagogische dienstverlening!

Aanmelding beroepsregistratie-BOKA

Om de kwaliteit van de dienstverlening van orthopedagogen en klinisch pedagogen te kunnen garanderen heeft de Algemene Ledenvergadering de Nota Deskundigheidsbevordering en beroepsregistratie aangenomen. In deze nota worden aan geregistreerde Orthopedagogen eisen gesteld waaraan zij dienen te voldoen.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering kent een aantal componenten:

  • Werkervaring: Aan de werkervaringeis wordt veel belang gehecht. Men dient per periode aan te kunnen tonen de vereiste uren als (ortho)pedagoog werkzaam te zijn geweest. Postdoctoraal onbezoldigd werk en postdoctorale stage worden tevens als werkervaring aangemerkt.
  • Intervisie of supervisie: Dit is een regelmatig intensief contact met collegae, waarbij uitwisseling van ideeën, ervaring en het elkaar bevragen centraal staan met als doel elkaar te steunen en elkaars vakkennis te vergroten. Intervisie is dus iets anders dan bijvoorbeeld werkoverleg. Intervisie is gebaseerd op intercollegiale toetsing. Een variant op intervisie is supervisie. Hier vindt het elkaar bevragen en toetsen niet in een groep plaats maar met behulp van een supervisor.
  • Studie: Dit omvat cursussen, trainingen en studiedagen, in principe van academisch denkniveau.

Aanvragen

Om voor registratie in aanmerking te komen dient (tarief BOKA-leden) € 125,- te worden voldaan op postbankrekening P5061424 t.n.v. Penningmeester BOKA te Utrecht. Voorts dient men per e-mail een aanvraag in bij het secretariaat: Koningslaan 9, 3583 GB, Utrecht. Per omgaande ontvangt men een aanvraagset thuis. De formulieren dienen te worden ingevuld en voorzien van de nodige bijlagen weer terug sturen naar het secretariaat. Bij honorering ontvangt de aanvrager binnen de gestelde termijn het bewijs van registratie toegestuurd.
Bij de aanvraag is het van belang dat alle vragen van het formulier beantwoord zijn en alle bescheiden zijn bijgevoegd.

Registratieperiode

De registratieperiode bestrijkt vier jaar. Voor het einde van die periode kan een verzoek tot herregistratie worden ingediend. Hiervoor kan men een herregistratieformulier aanvragen. Bij de toetsing van de herregistratie ligt de nadruk op de werkervaring en de bijscholing in het orthopedagogisch aandachtsveld. Van belang is dan ook om getuigschriften en werkgeversverklaringen goed te bewaren.