Differentiatie Jeugdzorg

Jeugdzorg biedt ondersteuning, hulp en bescherming aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsvragen van geestelijke, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren; het gaat daarbij om zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventie om hulp in het belang van de jeugdige mogelijk te maken.


Algemeen

Zorgwijzer Jeugdzorg

Deze site geeft globale informatie over de jeugdzorg in Nederland en toegang tot alle regionale Bureaus Jeugdzorg.

Bezoek website…

GGZ richtlijnen

Deze site biedt u toegang tot de multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep en/of het Trimbos-instituut.

Bezoek website…

Landelijk Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie

Dit Kenniscentrum is een samenwerkingsverband van academische en niet-academische kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen in Nederland en ouder- en patiëntverenigingen. Doel van het Kenniscentrum is om de expertise van al deze instanties te bundelen en te vertalen in praktisch bruikbare en breed toepasbare protocollen voor de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychiatrische aandoeningen.

Bezoek website…

Nederlands Jeugd Instituut

Het expertisecentrum over jeugd en opvoeding voor en met professionals in de jeugdsector.

Bezoek website…

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft als doel om de wetenschappelijke en beroepsmatige belangen te behartigen van psychiaters. Tevens bevordert de NVvP de opleiding en scholing en bevordert en bewaakt de kwaliteit van de psychiatrie. Op deze site vindt u onder andere de richtlijnen voor verschillende psychiatrische stoornissen.

Bezoek website…

Pyschiatrienet

Deze site geeft een onafhankelijke en deskundige selectie van kwalitatief hoogwaardige sites op het gebied van de psychiatrie

Bezoek website…

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg. Het Trimbos-instituut bevordert de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van kennis over geestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee samenhangen.

Bezoek website…


DSM-IV categorieën

ADHD

‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ (ADHD) is een veel voorkomende stoornis op de kinder- en jeugdleeftijd (3-5%). ADHD kenmerkt zich door drie kernsymptomen, te weten: aandachtstekortstoornis, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Meer informatie…

Angststoornissen

Er bestaan verschillende angststoornissen. Namelijk separatieangststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis, paniekstoornis/agorafobie, enkelvoudige fobie etc.

Meer informatie…

Autisme spectrum stoornissen

‘Autisme spectrum stoornissen’ (ASS), ook wel pervasieve ontwikkelingsstoornissen genoemd. Deze groep wordt gekenschetst door problemen in de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden en een beperkt repertoire van spel en gedrag.
De volgende subgroepen worden onderscheiden binnen het autisme spectrum: Autistische stoornis (het prototype ‘klassiek autisme’), stoornis van Asperger, syndroom van Rett, Desintegratieve stoornis en een restgroep ‘Not Otherwise Specified’ (PDD-NOS).

Meer informatie…

Borderline

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis, deze kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag.

Meer informatie…

Dissociatieve identiteitsstoornis

Mensen met een Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) hebben minstens twee verschillende identiteiten of persoonlijkheidstoestanden, die vaak hun gedrag, gedachten en waarneming bepalen.

Meer informatie…

Dwangstoornissen

Bij een dwangstoornis is er sprake van dwanggedachten en dwanghandelingen.
Dwanggedachten of obsessies zijn telkens terugkerende ideeën, beelden of impulsen die meestal als zinloos of verwerpelijk worden ervaren. Dwanghandelingen, zoals wassen, schoonmaken, controleren, herhalen en rechtzetten, dienen vrijwel altijd om de angst opgeroepen door de dwanggedachten te verminderen of te neutraliseren.

Meer informatie…

Eetstoornissen

Er bestaan verschillende soorten eetstoornissen. Namelijk: Anorexia nervosa, Boulimia nervosa, Binge eating disorder (eetbuistoornis), eetstoornissen niet anderszins omschreven etc.

Meer informatie…

ODD en CD

Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD; Oppositional Defiant Disorder) of een antisociale gedragsstoornis (CD; Conduct Disorder).
Gedrag is oppositioneel-opstandig wanneer een kind of adolescent zich verzet tegen de leiding gegeven door volwassenen, zoals weigeren om te doen wat gevraagd wordt of met drift reageren op correcties of verboden.
Gedrag is antisociaal wanneer de fundamentele rechten van anderen geweld wordt aangedaan (bijvoorbeeld vechten en stelen) of belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen en regels worden overtreden (bijvoorbeeld liegen en spijbelen).

Meer informatie…

Posttraumatische Stress-Stoornis

Een Posttraumatische Stress-Stoornis (PTSS) bestaat uit psychiatrische verschijnselen na een enkele of een serie nare ervaringen die extreem grote indruk hebben achtergelaten. De psychiatrische verschijnselen bestaan uit onder meer extreme angst, hulpeloosheid, chaotisch of geagiteerd gedrag.

Meer informatie…

Schizofrenie

Schizofrenie kenmerkt zich door psychotische perioden met zogenoemd ‘positieve’ symptomen als wanen, hallucinaties en verwardheid.

Meer informatie…

Slaapstoornissen

Er bestaan verschillende soorten slaapstoornissen. Namelijk: Apneu, Hypersomnia, Insomnie, Narcolepsie, nachtmerries etc.

Meer informatie…