Differentiatie Leerproblemen

Bij leerproblemen is er sprake van een disfunctie in de ontwikkeling van de senso-motoriek, de waarneming, de taal, het denken, het geheugen, de concentratie en de informatieverwerking.
Deze kunnen leiden tot een discrepantie tussen de huidige en de potentiële leerresultaten op het gebied van lezen, spellen, schrijven en rekenen.


Leerstoornissen

Afasie

Wanneer als gevolg van hersenbeschadiging een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie.

Meer informatie…

Dyscalculie

Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken).
Meer informatie…

Dysfasie

Een kind met Dysfasie begrijpt anderen wel, maar praat zelf erg weinig of erg slecht. Dat gaat vaak opvallen als het kind ongeveer 2,5 à 3 jaar oud is. Ook daarna gaat het vaak niet beter met praten. Een kind met dysfasie kent weinig woorden en raakt vaak de draad kwijt.

Meer informatie…

Dyslexie

Dyslexie wordt omschreven als “een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.

Meer informatie…

Dysorthografie

Dysorthografie is een stoornis in het vermogen om te leren spellen. Het kind slaagt er niet in diverse schrijfstrategieën aan te leren, flexibel toe te passen en te automatiseren.
Meer informatie…

NLD

Kinderen met Non-verbal Learning Disabilities (NLD) ofwel Non-verbale leerstoornissen zijn verbaal heel sterk (kunnen heel goed praten). Bovendien hebben ze vaak een goed geheugen. De problemen liggen echter op het non-verbale (letterlijk: niet-talige) gebied. Ze hebben moeite met het begrijpen van informatie die ze visueel waarnemen. Maar hun problemen liggen ook op het gebied van de motoriek en op het sociale gebied.

Meer informatie…


Overig

Hoogbegaafdheid

Er bestaat geen éénduidige definitie van hoogbegaafdheid. Er zijn vele kenmerken waardoor hoogbegaafdheid herkend kan worden. Als voorbeeld het (triadisch) interdependentiemodel van Renzulli/Mönks. Dit model gaat uit van 3 persoonskenmerken bij hoogbegaafdheid, namelijk:
– hoge intellectuele capaciteiten (IQ hoger dan 130)
– doorzettingsvermogen om taak te volbrengen
– creativiteit; het op originele wijze oplossen of bedenken van problemen;

Meer informatie…

Stotteren

In de meest gangbare opvatting is stotteren een neuromusculair programmeerprobleem. Het is een storing in de ontwikkeling van de spraak, waar naar alle waarschijnlijkheid een erfelijke aanleg voor aanwezig moet zijn.

Meer informatie…


Speciaal onderwijs

Kennisnet Speciaalonderwijs

Deze site is gemaakt om iedereen die betrokken is bij het speciaal onderwijs te voorzien van achtergrondinformatie en nieuws en om leerkrachten te ondersteunen bij hun dagelijks werk.

Bezoek website…

Vereniging WEC-Raad

De Vereniging WEC-Raad behartigt de belangen van het speciaal onderwijs. Hieronder vallen de scholen, instellingen, de Regionale Expertise Centra (REC) en alles wat daarmee verband houdt. Op deze site vindt u onder andere een overzicht van alle Regionale Expertise Centra in Nederland.

Bezoek website…